Obowiązek informacyjny RODO

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest

STRAIGHT STUDIO  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w WARSZAWIE  przy ul. HOŻEJ 86/410 (dalej „My”,

„AUDIOPIONEER.PL” albo „Spółka”) operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem WWW.AUDIOPIONEER.PL (dalej

„AUDIOPIONEER.PL”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas:

adres e-mail: SKLEP@AUDIOPIONEER.PL

adres pocztowy:

STRAIGHT STUDIO Sp. z.o.o

 1. Hoża 86/410

00-682 WARSZAWA

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z transakcjami na AUDIOPIONEER.PL  dokonywanymi przez Ciebie bez konieczności

uprzedniej rejestracji i posiadania konta na podstawie

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez AUDIOPIONEER.PL  ?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku

z dokonaniem na AUDIOPIONEER.PL  transakcji bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta na AUDIOPIONEER.PL  , w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, oraz dokonywania zakupów

na naszym sklepie interetowym.

 • realizacji umów zawartych w ramach umowy kupna
 • obsługi reklamacji na produkty zakupione za pośrednictwem AUDIOPIONEER.PL w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych

i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego

interesu AUDIOPIONEER.PL, którym jest:

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi

użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane

wprost z wykonaniem umowy;

 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez

nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Spółka wymaga podania przez Ciebie:

Pełnych danych adresowych, adresu e-mail , oraz numeru telefonu kontaktowego  aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, w tym dostarczenie zakupionego produktu na wskazany adres.

Jeśli

z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy,

a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług AUDIOPIONEER.PL w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.

ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Jakie masz uprawnienia wobec  AUDIOPIONEER.PL  w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

 1. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich

przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo

wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały

zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania

Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w

celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze

świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –

możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość

tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały

usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub

dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy

prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na

podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób

automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych

osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych

Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez

szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

Komy udostępniamy Twoje dane osobowe?

Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Spółkę w świadczeniu usług drogą

elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe.

Spółka może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Spółka przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie transakcji na AUDIOPIONEER.PL  bez

uprzedniej rejestracji i założenia konta, przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim

możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie

3,5 roku od dnia dokonania transakcji.

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów

statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia

powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym AUDIOPIONEER.PL  zobowiązany jest

do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych,

w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający

na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).